An image of some sort

Voorwaarden voor het gebruik van de ELECTROLUX site (1)

 Welkom op de website van AB Electrolux ("Electrolux"). Vóór U gebruikmaakt van deze website (www.electrolux.be, "Website") raadt Electrolux U aan om deze voorwaarden voor het gebruik van de Website (“Gebruiksvoorwaarden”) zorgvuldig na te lezen.
De Website mag alleen voor informatiedoeleinden worden gebruikt. Louter door gebruik te maken van de Website of door informatie van de Website te downloaden, aanvaardt U deze Gebruiksvoorwaarden en alle wettelijke beperkingen die betrekking hebben op het gebruik van de Website. Als u er niet meer instemt om deze Voorwaarden in acht te nemen, mag u het materiaal op deze Website niet gebruiken of downloaden.

Contactgegevens van Electrolux
Deze Website wordt u aangeboden door:
Electrolux Belgium NV
Raketstraat 40
1130 Brussel
Telefoonnummer van de klantendienst: 02/716 29 11
E-mailadres van de klantendienst: belux.marketing@electrolux.be
Ondernemingsnummer: 0403.214.647
Website: www.electrolux.be

Toepassingsgebied en voorwaarden

Deze Gebruiksvoorwaarden hebben betrekking op Uw toegang en gebruik van de Website en de informatie en beelden die erop terug te vinden zijn. Specifieke voorwaarden kunnen van toepassing zijn en gelden in aanvulling op de Gebruikersvoorwaarden of, indien uitdrukkelijk vermeld, ter vervanging ervan.

Licentie

In overeenstemming met de voorwaarden in deze Gebruikersvoorwaarden, geeft Electrolux U het niet-exclusieve, niet-overdraagbare, beperkte recht om deze Website evenals de informatie (waaronder, maar niet beperkt tot adviezen, meningen en verklaringen) en het materiaal erop (“Informatie”) te openen, weer te geven, te bekijken, te downloaden en te gebruiken. U gaat ermee akkoord dat U de werking van de Website op geen enkele manier zal verstoren of zal proberen te verstoren. Voormeld recht wordt enkel toegekend voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik, houdt geen overdracht in van het eigendomsrecht met betrekking tot de Informatie en kopieën van de Informatie en is onderhevig aan de volgende beperkingen: 1) U moet, op alle kopieën van de gedownloade Informatie, alle auteursrechtvermeldingen en overige eigendomsvermeldingen handhaven die in de Informatie zijn opgenomen. 2) U mag de Informatie op geen enkele wijze aanpassen of reproduceren of publiceren, uitvoeren of distribueren of op een andere wijze gebruiken of communiceren voor een openbaar of commercieel doel. 3) U mag de Informatie niet overdragen aan een ander persoon, tenzij U deze persoon wijst op, en deze instemt met de verplichtingen in het kader van deze Gebruikersvoorwaarden. U gaat akkoord met alle aanvullende beperkingen die op de Website worden weergegeven en die zo nu en dan kunnen worden bijgewerkt. Deze Website, m.i.v. al de Informatie, valt onder het auteursrecht en wordt beschermd door wereldwijde verdragsbepalingen omtrent auteursrecht. U stemt ermee in deze na te leven bij Uw gebruik van deze Website en het onrechtmatig kopiëren van de Informatie te voorkomen. Behalve indien uitdrukkelijk hier vermeld, geeft Electrolux geen uitdrukkelijk of impliciet recht aan u onder enig patent, auteursrecht, ontwerp, merk of bedrijfsgeheim.

User accounts

Het is mogelijk dat U een account moet aanmaken om toegang te verkrijgen tot bepaalde vertrouwelijke onderdelen van de Website. In dat geval moet U het registratieproces voltooien door Electrolux volledige en nauwkeurige informatie te verstrekken, zoals aangegeven op het van toepassing zijnde registratieformulier. U zal ook een wachtwoord en een gebruikersnaam moeten kiezen. U bent zelf volledig verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van uw wachtwoord en account. Bovendien bent U volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die in het kader van deze account plaatsvinden. U gaat ermee akkoord om Electrolux onmiddellijk op de hoogte te brengen van elk onrechtmatig gebruik van Uw account of enige andere schending van de beveiliging. Electrolux is niet aansprakelijk voor enige schade of verlies dat U zal lijden als gevolg van het feit dat iemand anders gebruikmaakt van uw wachtwoord of account.

Garanties Gebruiker

U verklaart en garandeert dat U de Website zal gebruiken in overeenstemming met deze Gebruikersvoorwaarden met inbegrip van de toepasselijke wettelijke bepalingen, en te voldoen aan alle bestaande en toekomstige beleidslijnen en voorschriften die voor de Website gelden. U stemt ermee in dat U de Website niet zal gebruiken om de volgende handelingen te stellen (“Foutief Gebruik van de Website”): (a) Spam of ongevraagde mededelingen te verzenden. (b) Zich voor te doen alsof U van Electrolux bent of iemand anders bent. (c) Kopteksten te vervalsen, of op een andere wijze identificatiemiddelen te manipuleren om de oorsprong van inhoud die via de Website wordt verzonden, te verbergen. (d) Een verkeerde voorstelling te maken van uw connectie met een persoon of onderneming. (e) Zodanig op te treden dat dit negatieve gevolgen heeft voor de mogelijkheid van andere gebruikers om de Website te gebruiken. (f) Activiteiten te ondernemen die in strijd zouden zijn met toepasselijke wetgeving. (g) Informatie te verspreiden die de rechten van anderen op enige wijze schendt of beperkt of onwettig, beledigend, lasterlijk, vulgair of op andere wijze aanstootgevend is of reclame of aanbiedingen bevat met betrekking tot producten of diensten. (h) Persoonlijke gegevens te verzamelen of op te slaan van andere gebruikers, tenzij deze gebruikers hier uitdrukkelijk toestemming voor hebben gegeven. Het is niet toegelaten om gebruik te maken van de Website wanneer dit een Foutief Gebruik van de Website vormt. Bij Foutief Gebruik van de Website is Electrolux niet gebonden door deze Gebruikersvoorwaarden en behoudt zij al haar rechten voor. Bovendien stemt U ermee in Electrolux, haar verbonden ondernemingen en hun respectievelijke bestuurders, directeuren en vertegenwoordigers te beschermen en te vrijwaren tegen alle claims en onkosten, met inbegrip van de kosten voor het inhuren van een advocaat, die het gevolg zijn van het Foutief Gebruik van de Website.

Wijzigingen

Electrolux behoudt zich het recht voor om naar eigen goedvinden op elk moment willekeurige delen van deze Gebruikersvoorwaarden volledig of deels te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen. De wijzigingen in deze Voorwaarden zijn van kracht wanneer er een mededeling van een dergelijke wijziging op de Website wordt geplaatst. Als u gebruik blijft maken van de Website nadat er een wijziging in deze Voorwaarden op de Website is geplaatst, wordt dit beschouwd als een aanvaarding van deze wijziging. Electrolux kan op ieder moment zonder aankondiging en met betrekking tot elk deel van de Website fouten of omissies verwijderen, wijzigen of corrigeren, andere wijzigingen aanbrengen aan de Website, de Informatie, de producten, programma's, diensten of prijzen (indien aanwezig) op de Website, elk aspect van de Website staken of beëindigen, met inbegrip van de beschikbaarheid van bepaalde features van de Website. Electrolux kan ook beperkingen opleggen op bepaalde features en diensten of uw toegang beperken tot bepaalde delen van de Website zonder kennisgeving en zonder hiervoor aansprakelijk te kunnen worden gesteld. Electrolux kan de hierboven beschreven bevoegdheden, rechten en licenties op ieder moment beëindigen en zal, bij een dergelijke beëindiging, al het materiaal vernietigen.

Erkenning van Intellectuele Eigendomsrechten

U erkent dat alle intellectuele eigendomsrechten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, auteursrechten, patenten, knowhow, vertrouwelijke informatie, databankrechten, en rechten op het gebied van handelsmerken en designs (al dan niet geregistreerd)) op de Website toebehoren aan Electrolux of haar licentiegevers. Alle goodwill en intellectuele eigendomsrechten die voortkomen uit het gebruik van dergelijke intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan Electrolux, komen ten goede van Electrolux.
Uw gegevens delen met Electrolux
Bij Electrolux Belgium NV wordt de persoonlijke levenssfeer van klanten en bezoekers beschermd overeenkomstig alle toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen. Tevens neemt Electrolux Belgium NV alle redelijke maatregelen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw persoonlijke gegevens te beschermen. Op deze Website kan u op verschillende plaatsen informatie over uzelf, zoals bijvoorbeeld uw naam en adres, aan Electrolux Belgium NV doorgeven, bijvoorbeeld wanneer u een gebruikersaccount aanmaakt om uw AEG product te registreren of wanneer u beroep wenst te doen op een dienst van Electrolux Belgium NV. Electrolux Belgium NV, Raketstraat, 40 te 1130 Brussel, of één van de met haar verbonden vennootschappen, zal fungeren als verantwoordelijke voor de verwerking van deze persoonsgegevens.

Verwerking van persoonsgegevens

Uw persoonlijke gegevens met ons delen maakt het voor ons mogelijk om u een reeks diensten aan te bieden, met name: • U kan uw aankoop registreren zodat u alle voordelen kan ontvangen waar u dankzij uw aankoop recht op heeft • U kan om inlichtingen verzoeken, specifiek voor uw product of volgens uw interesses • Indien u hiervoor toestemming geeft, sturen wij u gepersonaliseerde berichten over speciale aanbiedingen • Indien u hiervoor toestemming geeft, sturen wij u onze nieuwsbrief met daarin evenementen en promoties van AEG. Met de informatie die u ons bezorgd kunnen wij marktonderzoek en statistisch onderzoek voeren, om ons te helpen betere producten te ontwikkelen, onze websites te verbeteren en onze klanten beter te leren kennen. Wij verwerken uw persoonsgegevens enkel indien u daartoe de specifieke en vrije toestemming heeft gegeven, indien er een gerechtvaardigd belang is voor de verwerking (bijv. direct marketing) of indien die verwerking noodzakelijk is voor het sluiten of het uitvoeren van een overeenkomst tussen u en Electrolux Belgium NV. In het kader van bepaalde diensten die Electrolux Belgium NV aanbiedt op de website is het noodzakelijk dat u bepaalde persoonsgegevens invult (met name uw naam, adres, telefoonnummer en e-mail) opdat Electrolux Belgium NV u zou kunnen contacteren omtrent deze diensten. Indien u deze persoonsgegevens niet wenst in te vullen, kan Electrolux Belgium NV u deze diensten dan ook niet aanbieden. Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in een centrale databank van Electrolux in Zweden zolang wij u de hierboven genoemde diensten leveren (bijv. direct marketing). Electrolux neemt evenwel alle redelijke maatregelen om uw persoonsgegevens slechts zolang te bewaren als nodig is voor het doel waarvoor zij werden verzameld. Electrolux Belgium NV behoudt zich het recht voor om uw persoonsgegevens eveneens door te geven aan nauwkeurig door haar geselecteerde partijen. U heeft te allen tijde recht op inzage in de persoonsgegevens die wij van u bewaren. Electrolux neemt alle redelijke maatregelen om te zorgen dat uw persoonsgegevens juist en actueel zijn. In dit verband heeft u recht op rectificatie van onjuiste gegevens en vervollediging van onvolledige gegevens. Indien u dat wenst, zullen wij uw persoonsgegevens integraal wissen, behoudens wanneer deze gegevens noodzakelijk zijn voor de naleving van een wettelijke verplichting die op Electrolux rust. Dit kan u eenvoudigweg door uw account volledig te deactiveren. Als u enkel wenst dat wij u niet langer gepersonaliseerde berichten of nieuwsbrieven sturen, kan u ons dit laten weten door de opt-out functie te gebruiken die voorzien is in de e-mails die u van ons ontvangt of via uw persoonlijke pagina op de Site. Tot slot, indien u geen toestemming heeft gegeven, kan u ook steeds bezwaar uiten tegen de (gedeeltelijke) verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft bovendien ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit van het land waar u verblijft indien u meent dat de toepasselijke wettelijke bepalingen niet worden nageleefd.

Informatie die door u wordt verstrekt

Het Privacy-beleid dat bij deze Website hoort, beschermt alle persoonlijk identificeerbare informatie die u via deze Website aan Electrolux verstrekt. Behoudens deze persoonsgegevens, verklaart u geen vertrouwelijke gegevens, informatie of materiaal (“Niet-vertrouwelijke Informatie”) via de Website aan Electrolux te bezorgen. U stemt ermee in dat alle Niet-vertrouwelijke Informatie die u of anderen namens u aan Electrolux verstrekken niet wordt beschouwd als vertrouwelijk of als uw eigendom. Door dergelijke Niet-vertrouwelijke informatie door te geven aan Electrolux is Electrolux vrij om deze Niet-vertrouwelijke Informatie te gebruiken, te reproduceren, weer te geven, openbaar te maken, te verzenden, te distribueren, aan te passen, toe te wijzen en in licentie te geven. Verder stemt u ermee in dat Electrolux vrij is om alle ideeën, concepten of knowhow die door u of anderen namens u aan Electrolux worden verstrekt te gebruiken. Bovendien garandeert u dat u geen Niet-vertrouwelijke Informatie zal bezorgen aan Electrolux die lasterlijk, dreigend, obsceen, kwetsend of anderszins onwettig is of die gebruik maakt van materiaal dat in eigendom is van anderen. Electrolux behoudt zich het recht voor om, naar eigen goedvinden, alle Niet-vertrouwelijke Informatie die u hebt geleverd van de Website te verwijderen.

Beveiliging

Het is niet toegelaten om de volgende handelingen te stellen bij het gebruik van de Website: (a) Apparatuur of software te gebruiken die de werking van de Website verstoren. (b) Acties te verrichten die leiden tot een grote of onredelijke belasting van de infrastructuur van de Website, zoals het massaal sturen van e-mails of spamming. (c) Acties te verrichten om de software van de Website of de functionaliteit ervan aan te tasten. Hieronder valt het plaatsen van materiaal op de Website dat besmet is met virussen, Trojaanse paarden, tijdbommen of andere elementen die de programmeringsstructuur van de Website kunnen beschadigen of beïnvloeden.

Websites van derden

Aangezien Electrolux de inhoud van websites die worden beheerd door andere ondernemingen (“Websites van derden”) niet controleert en beoordeelt, is zij niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van dergelijke Websites van Derden. Electrolux kan op de Website links plaatsen naar Websites van Derden (“Gekoppelde Websites”). Indien U dergelijke Gekoppelde Websites gebruikt, verlaat u deze Website. Als U Gekoppelde Websites bezoekt, doet U dit op eigen risico en is het Uw verantwoordelijkheid om alle noodzakelijke maatregelen te nemen om U te beschermen tegen virussen of andere destructieve elementen. Electrolux geeft geen garantie en geen verklaring met betrekking tot de Gekoppelde Websites of met betrekking tot de informatie die erop verschijnt of de producten of diensten die erop worden beschreven. De links op de Website houden niet in dat Electrolux of de Website sponsor is van, aangesloten is bij, geassocieerd is met, of wettelijk bevoegd is om gebruik te maken van alle handelsmerken, handelsnamen, logo’s of (andere) auteursrechtelijk beschermde symbolen die worden weergegeven op of toegankelijk zijn via de Gekoppelde Links. Het houdt ook niet in dat Gekoppelde Websites bevoegd zijn om handelsmerken, handelsnamen, logo’s of (andere) auteursrechtelijk beschermde symbolen van Electrolux of met elkaar verbonden ondernemingen.

Externe links naar de Website

Alle links naar de Website moeten schriftelijk zijn goedgekeurd door Electrolux, waarbij Electrolux alleen links toestaat indien: (i) De link alleen bestaat uit tekst die louter de naam "Electrolux" [of “AEG”] bevat en geen van de eigen handelsmerken van Electrolux of haar licentiegever; (ii) De link alleen "verwijst" naar www.aeg.be en niet naar de dieperliggende pagina’s; (iii) De link, wanneer geactiveerd door een gebruiker, de pagina in een volledig scherm weergeeft in een volledig bedienbaar en navigeerbaar browservenster en niet in een frame op de Gekoppelde Website; en (iv) Het uiterlijk, de positie en overige aspecten van de link niet de valse indruk kunnen wekken dat een onderneming, haar activiteiten of producten verbonden zijn met of gesponsord worden door Electrolux en niet zodanig mogen zijn dat de goodwill die in verband wordt gebracht met de naam en de handelsmerken van Electrolux of haar aangesloten maatschappijen wordt aangetast of verzwakt. Electrolux behoudt zich het recht voor deze toestemming voor een link op enig moment naar eigen goeddunken in te trekken.

Uitsluiting van impliciete garanties

Hoewel er alles aan is gedaan om de nauwkeurigheid van de Informatie op deze Website te garanderen, aanvaardt Electrolux geen aansprakelijkheid hiervoor. De Website kan onvolkomenheden en schrijffouten bevatten. Electrolux geeft geen garantie voor de nauwkeurigheid of de volledigheid van Informatie op de Website of de betrouwbaarheid hiervan. U erkent dat het vertrouwen op deze Informatie volledig op eigen risico gebeurt. Alle Informatie wordt u aangeboden "zoals het is" en "zoals het beschikbaar is". Electrolux neemt uitdrukkelijk afstand van alle verklaringen of garanties van welke aard dan ook, expliciet dan wel impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot garanties inzake de geschiktheid voor een bepaald doel en de afwezigheid van eventuele inbreuken, of wat betreft de werking van deze Website of de Informatie. Electrolux geeft geen garantie en biedt geen verklaring met betrekking tot de veiligheid van deze Website. U bevestigt dat alle verzonden informatie kan worden onderschept. Electrolux garandeert niet dat de Website of de servers die deze Website ter beschikking stellen of dat elektronische communicaties verzonden door Electrolux vrij zijn van virussen of enige andere schadelijke elementen. Al dergelijke verklaringen, garanties en voorwaarden zijn uitgesloten, behalve in zoverre de toepasselijke wet een dergelijke uitsluiting verbiedt.

Beperking van de aansprakelijkheid

Electrolux is niet aansprakelijk voor enige rechtstreekse, niet-rechtstreekse, gevolg-, straf-, bijzondere of incidentele schade (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schade door verlies van werk, contracten, inkomsten, data, informatie of door onderbreking van bedrijfsactiviteiten) als gevolg van, voortkomend uit of in verband met het gebruik van, of onvermogen gebruik te maken van deze Website of de Informatie of als gevolg van of in verband met deze Gebruikersvoorwaarden, zelfs als Electrolux is geïnformeerd over de mogelijkheid van een dergelijke schade. Deze beperking van de aansprakelijkheid ontslaat Electrolux evenwel niet van haar verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor kwaad opzet, wanprestatie of grove schuld die voortvloeit uit grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag. Verplichting om verliezen te beperken
Onverminderd de beperking van aansprakelijkheid zoals hierboven opgenomen, dient U aan te tonen dat U alle redelijke stappen heeft ondernomen om Uw verliezen te beperken die voortvloeien uit enige claim of actie (of het nu gaat om nalatigheid, wanprestatie of iets anders) die U tegen Electrolux instelt. Mededelingen
Alle verwijzingen naar "schrijven", "mededelingen" en "verklaringen" en vergelijkbare termen hebben betrekking op elektronische communicatiemethoden (bijvoorbeeld e-mail), mits de partij die afhankelijk is van de communicatie aanvaardbaar bewijs in het bezit heeft dat de communicatie was verzonden en ontvangen.
De hele overeenkomst en splitsbaarheid
Deze Gebruikersvoorwaarden vormen de hele overeenkomst tussen Electrolux en U met betrekking tot Uw gebruik van de Website. Iedere actie die u onderneemt met betrekking tot Uw gebruik van de Website moet plaatsvinden binnen één (1) jaar nadat de claim of oorzaak plaatsvindt. Indien om een bepaalde reden de bevoegde rechtbank concludeert dat een bepaling van de Gebruikersvoorwaarden, of een deel ervan niet uitvoerbaar is, zal die bepaling tot wat maximaal wettelijk mogelijk is worden uitgevoerd, zodat de doelstelling van de Gebruikersvoorwaarden niet wordt aangetast. De rest van de Gebruikersvoorwaarden blijft ongewijzigd van kracht.

Gebruik van de Website op grondgebieden en locaties buiten Zweden

De Website wordt gecontroleerd, geleid en beheerd door Electrolux vanuit haar kantoren in Zweden. Electrolux verklaart niet dat het materiaal op deze Website geschikt of beschikbaar is voor gebruik op andere locaties buiten Zweden en het is niet toegestaan dit materiaal te betreden vanuit gebieden waar de inhoud illegaal is. Als u zich toegang verschaft tot deze Website vanuit locaties buiten Zweden, bent u verantwoordelijk voor de inachtneming van alle plaatselijke toepasselijke wetgeving.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
Deze Gebruikersvoorwaarden worden beheerst door Belgisch recht. De Belgische rechtbanken hebben exclusieve bevoegdheid bij elke betwisting, controverse of eis die voortvloeit uit of betrekking heeft op de Gebruikersvoorwaarden en die in verband staan met het bestaan, de geldigheid of afdwingbaarheid ervan, voor zover niet minnelijk aan een dergelijke betwisting, controverse of eis een einde kan worden gemaakt.

 
Naar een vriend(in) verzenden

Naar meer vrienden verzenden

Bekijk een voorbeeld van deze e-mail Beste, dit is wellicht interessant voor je

Sluiten